Copyright

Copyright © MooieSchoenen.nl

 
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten  
Het auteursrecht op deze website berust bij MooieSchoenen.nl of bij derden welke (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan MooieSchoenen.nl. Niets van de website van MooieSchoenen.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MooieSchoenen.nl.
 
MooieSchoenen.nl behoudt zich het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van MooieSchoenen.nl.
 
Klik hier om onze Copyright voorwaarden te openen als PDF zodat u deze eenvoudig kunt afdrukken en opslaan. 
 
MooieSchoenen.nl © 2011-2016